Makaleler

Makale

Ali Mukhtar H.

The Religion of Abraham: Sufi Perspectives on the Abrahamic Reality

Hz. İbrâhîm’in Dini: İbrâhimî Hakîkat Üzerine Sûfî Görüşler

PDF

Makale

Miriam Cooke

The Barzakh of Ecstacy

İstiğrakın Berzahı

PDF

Makale

Oğuzhan Gürsoy

Japon Üretim Sistemleri Prensiplerinin Mânevî Temelleri

Spiritual Foundations of Japanese Production Systems’ Principles

PDF

Makale

Stephen Hirtenstein

Spiritual Poverty – Heavenly Riches: Some Reflections On faqr in the Teachings of Ibn ʿArabī and Rūmī

Mânevî Yoksulluk – Göksel Zenginlikler: İbn ‘Arabî ve Rûmî’nin Öğretilerinde Fakr Üzerine Bazı Düşünceler

PDF

Makale

Oludamini Ogunnaike

Her Zaman Muhammed: Şeyh İbrâhîm Niyâs’ın Üç Risâlesi ve Şiirleri Özelinde Nebevî Hamde Dâir Vezinler

All Muhammad, All the Time: Shaykh Ibrahim Niasse’s Prophetic Poetics of Praise in Three Treatises and Poems

PDF

Makale

Makoto Sawai

Tasavvuftan Felsefeye: Toshihiko Izutsu ve Tasavvuf

From Mysticism to Philosophy: Toshihiko Izutsu and Sufism

PDF

Makale

Hülya Taştekin

Niyâzî-i Mısrî Dîvânı’nda “Anlar Bizi” Redifli Gazelin İdrâk Yönünden İncelenmesi

An Analysis of the Ghazal with the Rhyme “Understand Us” in Niyāzī Misrī’s Dīwān in Terms of Comprehension

PDF

Makale

Emine Yeniterzi

Türk Edebiyatında Manzum Tasavvuf Tarifleri: Tasavvuf-nâmeler

Tasawwuf-nâmes: Poetic Descriptions of Sufism in Turkish Literature

PDF

Makale

Mustafa Kara

Bursalı Safiye Hanım ve Mi’râciyye Vakfiyesi

Safiye Hanim from Bursa and the Deed of Trust of the Mi’rāciyye Foundation

PDF

Makale

Mohammed Rustom

Mysticism and Rational Inquiry in the School of Ibn ʿArabī

Ekberî Gelenekte Tasavvuf ve Aklî Tahkîk

PDF