​Yayın ve Etik İlkeleri

PDF formatında indirebilirsiniz: Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Yayın ve Etik İlkeleri

Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi metnini indirebilirsiniz: Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi

Yazar(lar),
a) Dergiye gönderilen makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu,
b) İlgili yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
c) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
d) Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,
e) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini,
f) Sunulan makale üzerinde editör kurulu incelemesi ardından başlayan hakem süreci devam ederken süreci aksatmaya dayalı ve keyfî olarak makaleyi geri çekemeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

Yazarlar, Yayıncının bu fikri eseri Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile yayınlamasına izin vermiştir. (CC BY-NC-ND 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla izin verir. Ancak eserin yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil yeni versiyonlarına ve bunların paylaşılmasına izin vermez.)

Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif dâhil patent hakları, fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Yazar(lar) makaleyi çoğaltabilir, posta ve elektronik yol dahil her ortam ve her formatta kopyalayabilir, yeniden dağıtabilir. Makaleden doğan ticari haklar, yazarlara aittir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılması ise ancak ve ancak Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’nin (TAED) yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergi’ye atıfta bulunulması şartıyla mümkündür.

Dil
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’nin (TAED) yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki kez basılı ve online olarak yayımlanan çift-kör hakemli bir dergidir.

Yazarlara Not
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’nin (TAED) Yayın Kapsamı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), tasavvuf düşüncesi, tarihî ve edebiyatı konularına, bu konuların felsefî, sosyal ve kültürel, antropolojik ve sanatsal yönleri hakkında yapılan araştırma ve çalışmalara odaklanmıştır.

Dergi, İslam araştırmaları alanında tasavvuf araştırmalarının, İslam Medeniyeti konularında tasavvufi bakış açısının ve Osmanlı tasavvuf düşüncesinin görünürlüğüne ve araştırılmasına akademik katkı sağlamayı amaçlamıştır. Dergi aynı zamanda, farklı disiplinlerin bir araya getirilmesiyle, disiplinlerin bilinen kalıplarıyla sınırlı kalmadan, ortaya çıkan konular üzerinde düşünme imkânlarının artırılmasını hedeflemektedir.

Başvuru Türleri
Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmanın, referans (kaynakça) bölümü hariç, en fazla 8000 kelime içermelidir. Gönderilen çalışma öncelikle yayın kurallarına uygunluk açısından dergi sekretaryası tarafından incelenir. Ardından amaç, konu, içerik, sunuş ve redaksiyon bağlamında Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Tüm çalışmaların aşağıda belirtilen temel kriterlere uygun olması beklenmektedir:

Özgün olması, daha önceden yapılmış bir çalışma olmaması
Güncel yöntemlerle hazırlanmış olması

Alanına kavram ve metot yönünden yenilikler sunarak katkı sağlaması
Bilimsel yeterliliğinin yüksek olması
Temellendirildiği nazarî dayanakları açık bir biçimde ifade etmesi
Farklı bakış açıları ve düşüncelere yer vermesi
Yazıldığı alan ve hususta başka çalışmaların önünü açacak verimlilikte olması

1. Araştırma Makalesi
Özgün bir çalışmadan elde edilen verilerin ayrıntılı bir biçimde sunulduğu en yaygın makale türüdür. Hipotez, yöntem, sonuç, bulguların yorumlanması ve tartışılması gibi öğelerden oluşur. Çalışmanın, en az 5000 kelime civarında olması gerekmektedir. Kör hakemlik süreciyle incelenir.

2. Derleme & Literatür Tarama Makaleleri
Belirli bir konu hakkında yeterli sayıda bilimsel çalışmanın taranıp özetlenmesini, değerlendirilmesini ve bulguların karşılaştırılarak yorumlanmasını içeren makalelerdir. Çalışmanın, en fazla 5000 kelimeden oluşması önerilir. Kör hakemlik süreciyle incelenir.

3. Konferans & Sempozyum Bildirisi
Alanında uzman kişilerin bir araya gelerek belirli akademik hususları farklı boyutlarıyla ele aldıkları ulusal veya uluslararası akademik toplantılarda sunmak üzere kaleme alınan çalışmalardır. Bunların özellikle Türkçe tercümelerine yer verilir. Çalışmanın, en fazla 4000 kelimeden oluşması önerilir. Başvurular Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir.

4. Kitap Değerlendirmesi
Derleme veya telif bir eser, bilimsel toplantı ya da makalenin tanıtılmasının yanı sıra değerlendirmeye konu olan çalışmanın konusu ve bu konunun ele alınışı hakkında yapıcı nitelikte eleştirel bir yorum getiren yazılardır. Çalışmanın, 1500 kelimeden oluşması önerilir. Başvurular Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir.

5. Diğer Özgün veya Derleme Makaleler/Yazılar
Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış özgün veya derleme makaleler kör hakemlik sürecine tâbi tutulmadan Yayın Kurulu (Editörler Kurulu) değerlendirmesiyle dergide yayınlanabilir. Alanlarında tecrübeli araştırmacıların yazıları, spesifik konu başlıkları, Enstitünün ilgi alanları ve bilimsel etkinliklerinin tanıtıldığı yazılar bu kategoride yer alabilir.