​Yayın ve Etik İlkeleri

PDF formatında indirebilirsiniz: Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Yayın ve Etik İlkeleri

Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi metnini indirebilirsiniz: Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi

Dil

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’nin (TAED) yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanan çift-kör hakemli bir dergidir.

Yazarlara Not

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’nin (TAED) Yayın Kapsamı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), tasavvuf düşüncesi, tarihî ve edebiyatı konularına, bu konuların felsefî, sosyal ve kültürel, antropolojik ve sanatsal yönleri hakkında yapılan araştırma ve çalışmalara odaklanmıştır.

Dergi, İslam araştırmaları alanında tasavvuf araştırmalarının, İslam Medeniyeti konularında tasavvufi bakış açısının ve Osmanlı tasavvuf düşüncesinin görünürlüğüne ve araştırılmasına akademik katkı sağlamayı amaçlamıştır. Dergi aynı zamanda, farklı disiplinlerin bir araya getirilmesiyle, disiplinlerin bilinen kalıplarıyla sınırlı kalmadan, ortaya çıkan konular üzerinde düşünme imkânlarının artırılmasını hedeflemektedir.

Başvuru Türleri

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışma, referans (kaynakça) bölümü hariç, en fazla 8000 kelime içermelidir. Gönderilen çalışma öncelikle yayın kurallarına uygunluk açısından dergi sekretaryası tarafından incelenir. Ardından amaç, konu, içerik, sunuş ve redaksiyon bağlamında Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Tüm çalışmaların aşağıda belirtilen temel kriterlere uygun olması beklenmektedir:

Özgün olması, daha önceden yapılmış bir çalışma olmaması
Güncel yöntemlerle hazırlanmış olması

Alanına kavram ve metot yönünden yenilikler sunarak katkı sağlaması
Bilimsel yeterliliğinin yüksek olması
Temellendirildiği nazarî dayanakları açık bir biçimde ifade etmesi
Farklı bakış açıları ve düşüncelere yer vermesi
Yazıldığı alan ve hususta başka çalışmaların önünü açacak verimlilikte olması

1. Araştırma Makalesi

Özgün bir çalışmadan elde edilen verilerin ayrıntılı bir biçimde sunulduğu en yaygın makale türüdür. Hipotez, yöntem, sonuç, bulguların yorumlanması ve tartışılması gibi öğelerden oluşur. Çalışmanın, en fazla 8000 kelimeden oluşması önerilir. Kör hakemlik süreciyle incelenir.

2. Derleme & Literatür Tarama Makaleleri

Belirli bir konu hakkında yeterli sayıda bilimsel çalışmanın taranıp özetlenmesini, değerlendirilmesini ve bulguların karşılaştırılarak yorumlanmasını içeren makalelerdir. Çalışmanın, en fazla 5000 kelimeden oluşması önerilir. Kör hakemlik süreciyle incelenir.

3. Konferans & Sempozyum Bildirisi

Alanında uzman kişilerin bir araya gelerek belirli akademik hususları farklı boyutlarıyla ele aldıkları ulusal veya uluslararası akademik toplantılarda sunmak üzere kaleme alınan çalışmalardır. Bunların özellikle Türkçe tercümelerine yer verilir. Çalışmanın, en fazla 4000 kelimeden oluşması önerilir. Başvurular Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir.

4. Kitap Değerlendirmesi

Derleme veya telif bir eser, bilimsel toplantı ya da makalenin tanıtılmasının yanı sıra değerlendirmeye konu olan çalışmanın konusu ve bu konunun ele alınışı hakkında yapıcı nitelikte eleştirel bir yorum getiren yazılardır. Çalışmanın, 1500 kelimeden oluşması önerilir. Başvurular Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir.

5. Diğer Özgün veya Derleme Makaleler/Yazılar

Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış özgün veya derleme makaleler kör hakemlik sürecine tâbi tutulmadan Yayın Kurulu (Editörler Kurulu) değerlendirmesiyle dergide yayınlanabilir. Alanlarında tecrübeli araştırmacıların yazıları, spesifik konu başlıkları, Enstitünün ilgi alanları ve bilimsel etkinliklerinin tanıtıldığı yazılar bu kategoride yer alabilir.