Makaleler

Makale

Elif Hilal Doğan,Hatice Dilek Güldütuna

Ahmed Avni Konuk’un Fusûsü’l-Hikem Şerhi’ne Göre Yaratılış Bağlamında Ferdiyet Kavramı

The Notion of Uniqueness within the Context of Creation in Ahmed Avni Konuk’s Commentary of Fusûsü’l-hikem

PDF

Makale

Kie Inoue

The View on Virtue and Vice by Sulṭān Walad: A Comprehension of Iblīs

Sultan Veled’in Fazîlet ve Kötülük Anlayışı: İblis Üzerine Bir Değerlendirme

PDF

Makale

Jonathan KEIR

Spiritual Humanism: A Call to Creativity in Sufi Studies

Mânevî Hümanizm: Tasavvuf Araştırmaları Alanında Yaratıcılığa Bir Çağrı

PDF

Makale

Edibe Nuray Saatcı

Goethe’nin Eserlerinde İslâm ve İslâm Tasavvufu

Islam and Sufism in Goethe‘s Works

PDF

Makale

Suzuki Manami

Saints in Islamic Ritual Music: Grief for İmam Hüseyin in Alevi Tradition

Dînî Müzikte Veliler: Alevî Geleneğinde İmam Hüseyin Yası

PDF

Makale

Arzu Eylül Yalçınkaya

Ahmed er-Rifâî’nin Tasavvuf Anlayışının Anahtar Kavramları: Tevâzu, Meskenet, Züll, İnkisâr, Acz, Fakr

Key Concepts in Aḥmad al-Rifāʿi's Understanding of Ṣūfism: Humility, Helplessness, Servility, Fragility, Destitute, Poverty

PDF

Makale

Mehmet Demirci

Yûnus Emre Günümüz İnsanına Ne Söyler?

What Does Yunus Emre Tell Us?

PDF

Makale

Mustafa Kara

Üsküdar Mevlevîhânesi Postnişini Ahmet Remzi Dede’nin Hüznü

The Sorrow of Ahmed Remzi Dede, Post Nishin of Uskudar Mevlevī Lodge

PDF

Makale

Hülya Küçük

“Nefsini/Kendini Tanıyan Rabbini de Tanır” Sözünün Tasavvuf ve ʻİlmü’t- Teşrîh (Anatomi İlmi) Zâviyelerinden Şerhi

Commentary of the Saying “He who knows himself, knows his Lord.” from the Angles of Sufism and Anatomy

PDF

Makale

Reşat Öngören

Sûfî ve Medeniyet: Tasavvufun Medeniyetler Barışına Katkısı

Sufi and Civilization: The Contribution of Sufism to Civilizational Peace

PDF